I Informacje ogólne

 

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

• Właścicielem strony internetowej start-vart.pl oraz administratorem danych osobowych jest Artur Braun-Nowak, zamieszkały w Bydgoszczy pod adresem Boczna 2 (kod pocztowy 85-734).

 

II Dane osobowe

 

• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 

III Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 

• Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
• Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
• Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
• Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
• Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

IV Informacja o plikach cookies

 

• Serwis korzysta z plików cookies.

• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

V Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

VI Udostępnienie danych

 

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

VII Postanowienia końcowe

 

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Privacy policy / Polityka prywatności od V-ART Virtual Gallery  (english version below)

Privacy policy - english version (automatically translated from Polish - correctness will be verified soon)

I General information

 

• This Privacy Policy specifies the method of obtaining, processing and securing personal data within the meaning of the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws No. 133, item 883, as amended) and the Act on the provision of electronic services of July 18, 2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended)

• The owner of the start-vart.pl website and the administrator of personal data is Artur Braun-Nowak, residing in Bydgoszcz at Boczna 2 (postal code 85-734).

 

II Personal data

 

• The website content can be viewed without providing any personal information.

 

III The following types of personal data may be collected, stored and used:

 

• Computer information, including IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
• Information about your visits to and use of this website, including referral source, length of visit, page views and site navigation paths;
• Information that is generated when you use our website, including when, how often and under what circumstances you use it;
• Information contained in any correspondence you send to us by e-mail or through our website, including communication content and metadata;
• Any other personal information that you submit to us.

 

IV Information about cookies

 

• The website uses cookies.

• Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for use with the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.

• The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator.

• Cookies are used for the following purposes:

• creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;

• maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;

• determining the user's profile in order to display him matched materials in advertising networks, in particular the Google network.

• The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User

• Web browsing software (web browser) usually allows cookies to be stored on the User's end device by default. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies.Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser.

• Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website pages.

• Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

• Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display advertisements tailored to the manner in which the user uses the Website. For this purpose, they may keep information about the user's navigation path or the time spent on a given page.

• In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

V Managing cookies - how to express and withdraw consent in practice?

 

• If the user does not wish to receive cookies, he may change the browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites.

 

VI. Disclosure of data

 

• The data is made available to external entities only within the limits permitted by law.

• The operator may be required to provide information collected by the Website to authorized bodies on the basis of lawful requests to the extent resulting from the request.

 

VII Final Provisions

 

• The administrator has the right to change this Privacy Policy.

• In matters not covered by this Privacy Policy, the applicable provisions of Polish law shall apply.

V-ART Virtual Gallery exhibition